top of page

RODO

Polityka prywatności
Symptom Med. Sp. z o.o. z siedzibą w  Lublinie

 

Polityka prywatności stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

  INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Symptom Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobra 16, 20-350 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000782390, NIP: 9462688142, REGON: 383131722.

 

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane jakie są zbierane przez Symptom Med. Sp. z o.o. to informacje o Użytkownikach Serwisu służące zaspokojeniu jego potrzeb oraz realizacji Umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji procesów rekrutacyjnych, a także w celach statystycznych.

Symptom Med. Sp. z o.o. zbiera  następujące informacje:

 1. W celu niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną:

informacje, które podaje Użytkownik imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, specjalizacja inne dane przekazane w  formularzu zgłoszeniowym/zamówienia.-(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO)

 

 1. W celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacyjnych przez Symptom Med. Sp. z o.o. - na podstawie zgody Użytkownika- (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 1. W celu statystycznym oraz do rozszerzania funkcjonalności oferowanych przez Symptom Med. Sp. z o.o. Użytkownikowi- (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną

3. Dane osobowe przetwarzane na stronie internetowe https://www.fwmed.pl mogą być przekazywane do Administratora danych osobowych zbieranych na stronie internetowejhttps://fmed.pl/ , znajdującej się pod adresem https://fmed.pl/, oraz odwrotnie, w celu zapewnienia spójności usług oraz realizacji umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem.

4. Przekazywanie danych osobowych między stronami internetowymi https://fmed.pl/ i https://fmed.pl/ odbywa się na podstawie zgody użytkownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz
postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

5. W przypadku przekazywania danych osobowych między stronami internetowymi, Administrator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych oraz przestrzegania wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do
swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z obu stron internetowych https://fmed.pl/ i https://fmed.pl/

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres obecnych jak i  przyszłych rekrutacji bądź do czasu wycofania zgody przez Użytkownika Serwisu. 

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Użytkownik Serwisu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ponadto posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

SKUTKI COFNIĘCIA LUB BRAKU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy. 

INNE WAŻNE INFORMACJE

Nie stosujemy profilowania ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób nieupoważnionych.

Regulamin

REGULAMIN

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis pod adresem www.fwmed.pl jest Serwisem dedykowanym dla lekarzy szukających zatrudnienia na terenie Polski. Serwis ten umożliwia wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączeniem CV w celu znalezienia pracy za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy.

 2.  Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki jakie musi spełnić lekarz, który poszukuje zatrudnienia poprzez Serwis będący własnością Symptom Med. Sp. z o.o. oraz jego prawa, a także obowiązki z tym związane. 

 3. Każdy lekarz szukający pracy za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką prywatności oraz akceptacji ich treści, a  także wyrażeniu niezbędnych zgód w zakresie RODO.

 4. Treść niniejszego Regulaminu została przygotowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 

§ 2 

Słownik pojęć

 1. Serwis – Serwis internetowy  pod adresem www.fwmed.pl należący do Usługodawcy pełniącego równocześnie funkcję Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi określone niniejszym Regulaminem.

 2. Usługodawca/Administrator: Symptom Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobra 16, 20-350 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000782390, NIP: 9462688142, REGON: 383131722. 

 3. Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna o wykształceniu medycznym, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Symptom Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu. 

 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usług, które następuje przez wysyłanie i  odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz udostępniony w Serwisie Usługodawcy pod adresem: https://vis-marketing.wixsite.com/medic/dodaj-cv wypełniany przez Usługobiorcę/Użytkownika i wysyłany za pomocą systemów teleinformatycznych. 

 7. Informacja handlowa – informacja dotyczących usług i towarów podmiotów trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. 344 tj.).

 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 3 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 7 i wyższych lub Opera w wersjach 10.10 i wyższych lub Firefox w  wersjach 3.6 i wyższych, Google Chrome w wersjach 17 i wyższych.

 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z  sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom zastosowanie odpowiednich środków w celu ich zminimalizowania.

 3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych plików lub programów.

 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą skorzystania z Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy, z chwilą prawidłowego wypełnienia i wysłania Formularza zgłoszeniowego, zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności wraz z niezbędnymi zgodami w zakresie RODO.

 5. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że: 

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 

b) jest pełnoletni oraz jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

c) zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności Serwisu Usługodawcy oraz je w całości akceptuje.

 

§ 4 

Zasady zamieszczenia CV w Serwisie 

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy, Symptom Med. Sp. z.o.o. umożliwia przesłanie przez lekarzy Formularza zgłoszeniowego wraz z CV.

 2. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, specjalizacja, miasto, województwo, informacje w zakresie dojazdu, pracy zdalnej oraz pracy na zastępstwo.

 3. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć CV w rozszerzeniu wymaganym przez Serwis.

 4. Po poprawnym przesłaniu Formularza zgłoszeniowego do Usługodawcy, ten szczegółowo zapozna się z jego treścią  oraz Załącznikiem, a następnie po pozytywnej analizie skontaktuje się w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. 

 5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Usługodawca szczegółowo zapozna się z doświadczeniem lekarza poszukującego pracy za pośrednictwem Serwisu, a także odpowie na wszystkie jego pytania.

 6. Po pozytywnym procesie rekrutacyjnym, Usługodawca zaoferuje odpowiednią ofertę zatrudnienia, a następnie przeprowadzi przez proces onboardingu w celu dołączenia do zespołu medycznego Symptom Med. Sp. z o.o. 

 7. Usługodawca zastrzega, że Formularz zgłoszeniowy dedykowany jest wyłącznie do lekarzy szukających zatrudnienia. Usługodawca nie rozpatrzy dokumentów zgłoszeniowych jeżeli z przesłanej dokumentacji wynika, iż nie jest spełniony warunek w zakresie wymaganych kwalifikacji medycznych. Od decyzji Usługodawcy w tym zakresie nie przysługują reklamacje ani odwołania. 

 8. Użytkownik wypełniający Formularz zgłoszeniowy wraz z przesłaniem odpowiednich dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych informacji oraz potwierdzi je na spotkaniu rekrutacyjnym.

 9. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego przy uwzględnieniu wszystkich wymaganych informacji. Brak wpisania, którejkolwiek informacji może uniemożliwić poprawne wysłanie Formularza. 

 10. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego nie generuje żadnych kosztów po stronie Użytkownika. O ewentualnych kosztach, które mogą go w przyszłości obciążać zostanie poinformowany przez Usługodawcę. 

 11. Użytkownik Serwisu przesyłając Formularz zamówienia wraz z CV wyraża zgodę na zapisanie CV w bazie Administratora serwisu i przetwarzanie informacji w nim zawartych w celach rekrutacyjnych, w tym przesyłania ich do podmiotów trzecich w celach związanych z zatrudnieniem.

 

§ 5

 Reklamacje

 

 1. W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem Serwisu należy kontaktować się telefonicznie oraz mailowo pod adresem email: reklamacje@fwm.pl bądź pod numer tel.: 516-841-856, w dni robocze od godziny 08:00-16:00.

 2. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 6 

Rozwiązanie Umowy

 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron w dowolnym momencie.

 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zaprzestanie korzystania z  Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 3. Dodatkowo Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną z  Usługobiorcą,  w  następujących przypadkach: a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, b) przesyłania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z realnym stanem rzeczy, wulgarnych, obraźliwych bądź sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa i/lub Regulaminem, c) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 

§ 7  

Odpowiedzialność 

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę/Użytkownika spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego komputera podłączonego do sieci Internet oraz za niezastosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O  przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez komunikat na stronie Serwisu.

 3. Usługodawca informuje, że Użytkownik przesyłający treści niezwiązane z formularzem zgłoszeniowym czy też obraźliwe,   zabronione przepisami prawa, może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź osób trzecich.

 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail, nr. tel. do którego nie ma dostępu, w  szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z  tego faktu konsekwencje. 

§ 8 

Dane osobowe

 

 1. Usługodawca pełni jednocześnie funkcję Administratora danych osobowym i  ma on prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu (rozpoczęcie lub kontynuowanie) od wykazania przez Użytkownika prawdziwości Danych Osobowych. W tym celu Administrator może poprosić Użytkownika o przesłanie kopii stosownych dokumentów. Przesłanie kopii dokumentu jest całkowicie dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż brak ich przekazania uprawnia Administratora do odmowy świadczenia usługi Serwisu.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych, Administrator ma prawo do:

  1. wezwania Użytkowania do aktualizacji lub usunięcia nieprawdziwych danych;

  2. zawieszenia dostępności wybranych usług w serwisie;

 4. Administrator archiwizuje dane w ramach Serwisu w przypadku pozyskania wiadomości o  korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali w celach dowodowych fakt uzyskania tych wiadomości i danych oraz ich treść.

 

§ 9 

Przepisy końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie Usługodawcy.

 2. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i  zawartej Umowy osobom trzecim bez zgody Usługodawcy.

 3. Jakiekolwiek spory pomiędzy Administratorem Serwisu i Użytkownikami będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu sąd powszechny z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną jest Konsument.

 4. W sprawach, które nie są uregulowane w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenie RODO, Kodeksu Cywilnego i ustawy pokrewne.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.11.2023 roku

bottom of page